800.000₫/ 950.000₫/

Tinh Bột Nghệ vàng./Kg

160.000₫/ 180.000₫/

Bột Nghệ đen./Kg

160.000₫/ 180.000₫/

Bột nghệ vàng./Kg

100.000₫/ 110.000₫/

Củ nghệ trắng tươi./Kg